THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA DỊCH CORONA