Mục đích của đánh giá chất lượng

Mục đích của đánh giá chất lượng

- Làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và phù hợp với mục đích, sứ mạng của nhà trường trong sự nghiệp phát triển đất nước.
- Xác định và so sánh theo các tiêu chuẩn kiểm định của nhà nước: hoạt động tổ chức quản lý và các điều kiện đảm bảo chất lượng cho đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, chương trình, dịch vụ cho sinh viên,…
- Xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức của cơ sở đào tạo để từ đó đưa ra các chiến lược, kế hoạch, biện pháp, đồng thời kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và thẩm quyền để không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo.
Từ việc dánh giá chất lượng đào tạo, Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân phần nào thấy được điểm mạnh, điểm yếu trong việc đào tạo nghề của trung tâm đồng thời cũng là thách thức để dạy nghề Thanh Xuân có những kế hoạch, chiến lược trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.
    
    


Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân - Nâng cánh ước mơ

       Số 1 Xa La Hà Đông, HN - 098 747 6688