THÔNG BÁO VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ LẤY BẰNG/ CHỨNG CHỈ