Lịch học chi tiết ngành Kỹ thuật chế biến món ăn từ 25/12 đến 30/12/2017