Phân tích sơ đồ mạch nguồn Tivi LCD, LED Ba Tầng Nguồn
Bài 2! Phân tích sơ đồ mạch nguồn Tivi LCD, LED Ba Tầng Nguồn
1! Giới thiệu tổng quát!
* mạch nguồn nâng áp (mạch nguồn bội áp) Gồm T1, IC1, Q1,D1.D2,C1,C2
_ T1 biến áp xung, Q1 Sò công suất nguồn nâng áp, IC1 dao động nâng áp, D2 Nắn nâng điện áp lên, C1 tụ lọc nguồn đầu vào, C2 tụ lọc nguồn chính
* Mạch nguồn Cấp trước! Gồm T3, IC3, IC5!
— T3 biến áp xung mạch nguồn cấp trước, IC3 là IC dao động công suất nguồn cấp trước (chủ yếu sử dụng IC có 8 chân), IC5 là IC Quang thực hiện dò sai ổn định điện áp ra bên thứ cấp
* Mạch nguồn cấp chính! Gồm T2, IC2,Q2, và IC4!
__T2 là biến áp xung mạch nguồn cấp chính, Q2 là sò công suất nguồn cấp chính, IC2 là IC dao động nguồn cấp chính, IC4 là IC Quang thực hiện dò sai ổn định điện áp ra cho nguồn cấp chính
2! Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch nguồn !
a. Phân tích hoạt động mạch nguồn cấp trước
b. Phân tích hoạt động của mạch nguồn nâng áp
c. Phân tích hoạt động của mạch nguồn cấp chính
d. Phân tích hoạt động lệnh tắt mở nguồn từ IC vi xử lý