Cơ quan chủ quản
Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội

Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội

Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân: được thành lập năm 1991, là trung tâm dạy nghề trực thuộc sự quản lý của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội